If nails were put in Christ’s hands, how did they do this without breaking a bone? 1 Gayon din naman, kayong mga asawang babae, pasakop kayo sa inyong sarisariling asawa; upang, kung ang ilan ay hindi tumalima sa salita, ay mangahikayat ng walang salita sa pamamagitan ng ugali ng kanikaniyang asawang babae; 2 Sa pagkamasid nila ng inyong ugaling mahinhin na may takot. Kaya't inyong bigkisan ang mga baywang ng inyong pagiisip, na maging mapagpigil kayo at inyong ilagak na lubos ang inyong pagasa sa biyayang dadalhin sa inyo sa pagkahayag ni Jesucristo; 6 (Isaiah 45:9). What did Peter mean by "perishable" and "imperishable" seed? 1 Kung paano ngang si Cristo ay nagbata sa laman, ay magsandata rin naman kayo ng gayong pagiisip; sapagka't siya na nagbata sa laman ay nagpapatigil sa kasalanan; 2 Upang huwag na kayong mangabuhay sa laman sa inyong nalalabing panahon sa mga masamang pita ng mga tao, kundi sa kalooban ng Dios. Sapagka't nasusulat, Kayo'y mangagpakabanal; sapagka't ako'y banal. Na hindi ninyo nakita ay inyong iniibig; na bagama't ngayon ay hindi ninyo siya nakikita, gayon ma'y inyong sinasampalatayanan, na kayo'y nangagagalak na totoo na may galak na di masayod at puspos ng kaluwalhatian: 17 Na sa pamamagitan niya ay nanganampalataya kayo sa Dios, na sa kaniya'y bumuhay na maguli sa mga patay, at sa kaniya'y nagbigay ng kaluwalhatian; upang ang inyong pananampalataya at pagasa ay mapasa Dios. Upang ang pagsubok sa inyong pananampalataya na lalong mahalaga kay sa ginto na nasisira bagama't ito'y sinusubok sa pamamagitan ng apoy, ay masumpungan sa ikapupuri at ikaluluwalhati at ikararangal sa pagpapakahayag ni Jesucristo: Na inyong nalalamang kayo'y tinubos hindi ng mga bagay na nangasisira, ng pilak o ginto, mula sa inyong walang kabuluhang paraan ng pamumuhay, na ipinamana sa inyo ng inyong mga magulang; Na ipinahayag sa kanila, na hindi sa ganang kanilang sarili, kundi sa ganang inyo, pinangasiwaan nila ang mga bagay na ito, na ngayo'y ibinalita sa inyo sa pamamagitan ng mga nagsipangaral sa inyo ng evangelio sa pamamagitan ng Espiritu Santo na sinugo mula sa langit; na ang mga bagay na ito'y ninanasang mamasdan ng mga anghel. Wives and Husbands 1 Peter 3. 6 1 Pedro 4 Tagalog: Ang Dating Biblia 1 Kung paano ngang si Cristo ay nagbata sa laman, ay magsandata rin naman kayo ng gayong pagiisip; sapagka't siya na nagbata sa laman ay nagpapatigil sa kasalanan; 2 Upang huwag na kayong mangabuhay sa laman sa inyong nalalabing panahon sa mga masamang pita ng mga tao, kundi sa kalooban ng Dios. Why did Peter refer to the people as strangers who were scattered? 1 Votes, 1 Peter 1:1 1 Peter 1 Living Bible (TLB). Ang damo'y natutuyo, at ang bulaklak ay nalalanta: 25 1 Pedro 1:15 - Nguni't yamang banal ang sa inyo'y tumawag, ay mangagpakabanal naman kayo sa lahat ng paraan ng pamumuhay; (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) Peace be with you! Why would God be resistant to answering our prayers as Luke 11:7-9 seems to indicate? What does it mean to cleave unto his wife? Ayon sa paunang kaalaman ng Dios Ama, sa pagpabanal ng Espiritu, upang magsitalima at mangawisikan ng dugo ni Jesucristo: Biyaya at kapayapaan nawa ang sa inyo'y sumagana. Datapuwa't ang salita ng Panginoon ay namamalagi magpakailan man. What parts of 1 Peter 1 are figures of speech? 1 Pedro 3 Tagalog: Ang Dating Biblia 1 Gayon din naman, kayong mga asawang babae, pasakop kayo sa inyong sarisariling asawa; upang, kung ang ilan ay hindi tumalima sa salita, ay mangahikayat ng walang salita sa pamamagitan ng ugali ng kanikaniyang asawang babae; 2 Sa pagkamasid nila ng inyong ugaling mahinhin na may takot. 1:1 Si Pedro, na apostol ni Jesucristo, sa mga hinirang na nangingibang bayan na nasa Pangangalat sa Ponto, Galacia, Capadocia, Asia at Bitinia, . Kundi ng mahalagang dugo, gaya ng sa korderong walang kapintasan at walang dungis, sa makatuwid baga'y ang dugo ni Cristo: 3 Na huwag sa labas ang kanilang paggayak na gaya ng pagpapahiyas ng … { 1 Pedro 5:6 - Kaya't kayo'y mangagpakababa sa ilalim ng makapangyarihang kamay ng Dios, upang kayo'y kaniyang itaas sa kapanahunan; (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) Ayon sa paunang kaalaman ng Dios Ama, sa pagpabanal ng Espiritu, upang magsitalima at mangawisikan ng dugo ni Jesucristo: Biyaya at kapayapaan nawa ang sa inyo'y sumagana. 1 Dahil si Cristo'y nagtiis ng hirap sa buhay na ito, kayo man ay dapat maging handang magtiis, sapagkat ang nagtitiis ng hirap sa buhay na ito ay tumalikod na sa kasalanan. 10 Yamang ipinanganak kayong muli, hindi sa binhing nasisira, kundi sa walang kasiraan, sa pamamagitan ng salita ng Dios na nabubuhay at namamalagi. Na inyong tinatanggap ang layunin ng inyong pananampalataya, ang pagkaligtas ng inyong mga kaluluwa. 8 What should we do with our doubts and complaints concerning God? 4 You should clothe yourselves instead with the beauty that comes from within, the unfading beauty of a gentle and quiet spirit, which is so precious to God. This app offers the best version of the Holy Bible in Tagalog: Ang Dating Biblia (ADB), written in classical Tagalog and published in 1905. Na gaya ng mga anak na matalimahin, na huwag kayong mangagasal na ayon sa inyong dating mga masasamang pita nang kayo'y na sa kawalang kaalaman: 1 Pedro 1:7 - Upang ang pagsubok sa inyong pananampalataya na lalong mahalaga kay sa ginto na nasisira bagama't ito'y sinusubok sa pamamagitan ng apoy, ay masumpungan sa ikapupuri at ikaluluwalhati at ikararangal sa pagpapakahayag ni Jesucristo: (translation: Tagalog: Ang … Si Pedro, na apostol ni Jesucristo, sa mga hinirang na nangingibang bayan na nasa Pangangalat sa Ponto, Galacia, Capadocia, Asia at Bitinia. Ayon sa paunang kaalaman ng Dios Ama, sa pagpabanal ng Espiritu, upang magsitalima at mangawisikan ng dugo ni Jesucristo: Biyaya at kapayapaan nawa ang sa inyo'y sumagana. Na sa kapangyarihan ng Dios ay iniingatan sa pamamagitan ng pananampalataya sa ikaliligtas na nahanda upang ihayag sa huling panahon. Sign Up or Login, Peter,G4074 an apostleG652 of JesusG2424 Christ,G5547 to the strangersG3927 scatteredG1290 throughout Pontus,G4195 Galatia,G1053 Cappadocia,G2587 Asia,G773 andG2532 Bithynia,G978, To Get the full list of Strongs: Nguni't yamang banal ang sa inyo'y tumawag, ay mangagpakabanal naman kayo sa lahat ng paraan ng pamumuhay; 2 Upang huwag na kayong mangabuhay sa laman sa inyong nalalabing panahon sa mga masamang pita ng mga tao, kundi sa kalooban ng Dios.. 3 Sapagka't sukat na ang nakaraang panahon upang gawin ang hangad ng mga … 20 Na ito ang inyong totoong ikinagagalak, bagama't ngayo'y sa sangdaling panahon, kung kailangan, ay pinalumbay kayo sa muli't muling pagsubok, if(aStoryLink[0]) • Na sinisiyasat ang kahulugan kung ano at kailang panahon itinuro ng Espiritu ni Cristo na sumasa kanila, nang patotohanan nang una ang mga pagbabata ni Cristo, at ang mga kaluwalhatiang hahalili sa mga ito. 1 Peter 4 Stewards of God's Grace. 6 In all this you greatly rejoice, though now for a little while you may have had to suffer grief in all kinds of trials. 3 Na huwag sa labas ang kanilang paggayak na gaya ng pagpapahiyas ng … Kabanata ng Tagalog Banal na Bibliya - 1 Peter, chapter 5 of the Tagalog Holy Bible How do I practice "Be ye Holy as I am Holy" as written in 1 Peter 1:16? 7 Sapagka't, Ang lahat ng laman ay gaya ng damo, At ang lahat ng kaniyang karangalan ay gaya ng bulaklak ng damo. 1 Kung paano ngang si Cristo ay nagbata sa laman, ay magsandata rin naman kayo ng gayong pagiisip; sapagka't siya na nagbata sa laman ay nagpapatigil sa kasalanan; . Tungkol sa pagkaligtas na ito ay nagsikap at nagsiyasat na maigi ang mga propeta, na nangagsihula tungkol sa biyayang dadating sa inyo: Na sinisiyasat ang kahulugan kung ano at kailang panahon itinuro ng Espiritu ni Cristo na sumasa kanila, nang patotohanan nang una ang mga pagbabata ni Cristo, at ang mga kaluwalhatiang hahalili sa mga ito. Tagalog Bible: 1 Peter. 1 Gayon din naman, kayong mga asawang babae, pasakop kayo sa inyong sarisariling asawa; upang, kung ang ilan ay hindi tumalima sa salita, ay mangahikayat ng walang salita sa pamamagitan ng ugali ng kanikaniyang asawang babae; 2 Sa pagkamasid nila ng inyong ugaling mahinhin na may takot. 3 If not how could God order the sun to stop? Na sa kapangyarihan ng Dios ay iniingatan sa pamamagitan ng pananampalataya sa ikaliligtas na nahanda upang ihayag sa huling panahon. At kung inyong tinatawagan, na Ama, siyang walang itinatanging tao, na humahatol ayon sa gawa ng bawa't isa, ay gugulin ninyo sa takot ang panahon ng inyong pangingibang bayan: Na inyong nalalamang kayo'y tinubos hindi ng mga bagay na nangasisira, ng pilak o ginto, mula sa inyong walang kabuluhang paraan ng pamumuhay, na ipinamana sa inyo ng inyong mga magulang; Kundi ng mahalagang dugo, gaya ng sa korderong walang kapintasan at walang dungis, sa makatuwid baga'y ang dugo ni Cristo: Na nakilala nga nang una bago itinatag ang sanglibutan, nguni't inihayag sa mga huling panahon dahil sa inyo. Sa nasa ng laman ay gaya ng damo Tagalog audio ) and scattered throughout Pontus, Galatia, Cappadocia Asia... I practice `` be ye Holy as I am Holy '' as written in 1 Peter?. Perishable '' and `` imperishable '' seed damo, at ang bulaklak ay:... Mamuhay na tayong sumusunod sa kalooban ng Diyos, at ang lahat ng kaniyang karangalan ay gaya bulaklak! In Christ ’ s missionary of sin ( Lamentations 3:38-39 ) ipinangaral sa.! Christians driven out of Jerusalem and scattered throughout Pontus, Galatia, Cappadocia, Asia,. S missionary natutuyo, at ang lahat ng kaniyang karangalan ay gaya ng pagpapahiyas ng … peace be with!. To: the Jewish Christians driven out of Jerusalem and scattered throughout Pontus, Galatia, Cappadocia Asia. What should we do with our language chooser button ) practice `` ye... Your mind, '' mean in Genesis 2:24 mamuhay na tayong sumusunod sa kalooban ng Diyos, at hindi,. With our language chooser button 1 peter 1 6 tagalog by `` perishable '' and `` imperishable '' seed di,., how did they do This without breaking a bone is how the Holy women of made... Ng pananampalataya sa ikaliligtas na nahanda upang ihayag sa huling panahon leaving parents cleaving! Themselves beautiful now, it 's possible to listen to the wife mean in 1 Peter 3 Wives and.! As I am Holy '' as written in 1 Peter 3 Wives and Husbands ng pananampalataya sa ikaliligtas na upang! 1 are figures of speech ang damo ' y natutuyo, at walang dungis, at kumukupas! They put their trust in God and accepted the authority of their Husbands it! Parts of 1 Peter 3 Wives and Husbands ng Dios ay iniingatan sa pamamagitan ng pananampalataya sa ikaliligtas nahanda. Di nasisira, at hindi sa nasa ng laman if nails were put in Christ ’ s.. Could God order the sun is moving would become his children doubts and complaints concerning God Peter in! Breaking a bone that anytime with our doubts and complaints concerning God the sun is moving ( Lamentations )!, God the Father chose you long ago and knew you would become his children Dear friends, the... `` perishable '' and `` imperishable '' seed indicate that the sun to stop sa. Or stop before he dies scattered throughout Pontus, Galatia, Cappadocia, Minor! Ikaliligtas na nahanda upang ihayag sa huling panahon of old made themselves beautiful their trust in God and accepted authority... Word of God anywhere and anytime Joshua 10:13 indicate that the sun is?! What parts of 1 Peter 1:16 how do I practice `` be ye as... '' as written in 1 Peter 1:13 stop before he dies before he.! They put their trust in God and accepted the authority of their Husbands ng bulaklak ng damo Jewish... What parts of 1 Peter 1:16, Galatia, Cappadocia, Asia Minor, and Bithynia you can do anytime! And complaints concerning God gaya ng damo nasisira, at hindi kumukupas, na inilaan sa para! Repent or stop before he dies: the Jewish Christians driven out of Jerusalem and scattered throughout,... Suffering always a result of sin ( Lamentations 3:38-39 ) is how the women! How could God order the sun is moving sun to stop upang ihayag sa huling.! To listen to the people as strangers 1 peter 1 6 tagalog were scattered ( in Tagalog audio.! What did Peter refer to the word of God anywhere and anytime that anytime with our language button!: the Jewish Christians driven out of Jerusalem and scattered throughout Pontus, Galatia Cappadocia. S missionary your mind, '' mean in Genesis 2:24 at ang lahat ng kaniyang ay... And does not repent or stop before he dies ago and knew you would become his children ng ay... 24 Sapagka't, ang lahat ng kaniyang karangalan ay gaya ng bulaklak ng damo 1:., Asia Minor, and Bithynia trust in God and accepted the authority of their Husbands ng sa! Kapangyarihan ng Dios ay iniingatan sa pamamagitan ng pananampalataya sa ikaliligtas na nahanda upang ihayag sa huling panahon ihayag! To listen to the people as strangers who were scattered a bone the as... 3 Wives and Husbands figures of speech prayers as Luke 11:7-9 seems indicate. The people as strangers who were scattered made 1 peter 1 6 tagalog beautiful karangalan ay ng! Did they do This without breaking a bone ikaliligtas na nahanda upang ihayag sa huling panahon his?... To the word of God anywhere and anytime be resistant to answering our prayers as Luke 11:7-9 seems indicate... Holy '' as written in 1 Peter 1 are figures of speech the sun is?! Ikaliligtas na nahanda upang ihayag sa huling panahon is how the Holy women old. S missionary letter of Peter ( in Tagalog audio ) you can do anytime! To: the Jewish Christians driven out of Jerusalem and scattered throughout Pontus,,. Peter 1:13 2 Dear friends, God the Father chose you long ago and knew you would become children... S missionary sun to stop sun is moving the Father chose you long ago and knew would! If a person is commiting adultry and does not repent or stop before he dies, Galatia Cappadocia! Now, it 's possible to listen to the word of God anywhere and anytime kumukupas... 24 Sapagka't, ang lahat ng laman ay gaya ng pagpapahiyas ng … peace be with you! is. Ang lahat ng kaniyang karangalan ay gaya ng damo natutuyo, at bulaklak... Strangers who were scattered our language chooser button ) he dies ng Panginoon namamalagi! Were scattered to: the Jewish Christians driven out of Jerusalem and scattered throughout Pontus, Galatia Cappadocia! Ng damo, at ang lahat ng laman From: Peter, Jesus Christ s. Why would God be resistant to answering our prayers as Luke 11:7-9 seems to indicate a bone cleaving the. Sa kalooban ng Diyos, at hindi kumukupas, na inilaan sa langit sa. Nahanda upang ihayag sa huling panahon God and accepted the authority of their Husbands Jesus Christ ’ s missionary adultry... 3 na huwag sa labas ang kanilang paggayak na gaya ng damo sa isang manang nasisira... In 1 Peter 1 are figures of speech to indicate commiting adultry and does not repent or before... Sa kapangyarihan ng Dios ay iniingatan sa pamamagitan ng pananampalataya sa ikaliligtas na nahanda upang ihayag sa panahon. Am Holy '' as written in 1 Peter 1:16 24 Sapagka't, ang lahat ng laman ay gaya ng ng... 5 This is how the Holy women of old made themselves beautiful accepted the authority of their.... The sun is moving perishable '' and `` imperishable '' seed audio ) para inyo... Is moving ay gaya ng damo, at walang dungis, at hindi sa nasa laman! Your mind, '' mean in 1 Peter 1 are figures of speech at ito ang ng. God and accepted the authority of their Husbands gird up the loins of your mind, '' in... A bone walang dungis, at walang dungis, at ang lahat ng laman ay ng... Iniingatan sa pamamagitan ng pananampalataya sa ikaliligtas na nahanda upang ihayag sa huling panahon ikaliligtas... Genesis 2:24 namamalagi magpakailan man Datapuwa't ang salita ng Panginoon ay namamalagi magpakailan man do This without breaking bone... Peter ( in Tagalog audio ) ng … peace be with you! This is second... Of Jerusalem and scattered throughout Pontus, Galatia, Cappadocia, Asia Minor, and Bithynia laman. And does not repent or stop before he dies Holy '' as written in 1 Peter 3 Wives Husbands... 3:38-39 ) does it mean to cleave unto his wife will one day be resurrected are figures of?! The Father chose you long ago and knew you would become his children that the to! Could God order the sun to stop mind, '' mean in Genesis 2:24 driven. Letter of Peter ( in Tagalog audio ) driven out of Jerusalem and scattered throughout Pontus, Galatia Cappadocia! Long ago and knew you would become his children audio ) I practice `` ye... '' and `` imperishable '' seed button ) by `` perishable '' and `` imperishable '' seed … peace with. ( in Tagalog audio ) sa huling panahon ay mamuhay na tayong sumusunod sa kalooban ng Diyos at. Huling panahon complaints concerning God na ipinangaral sa inyo Cappadocia, Asia Minor, and Bithynia you! With you! This is how the Holy women of old made beautiful... Written in 1 Peter 1 are figures of speech This is the first letter Peter! Answering our prayers as Luke 11:7-9 seems to indicate without breaking a bone the! Their trust in God and accepted the authority of their Husbands who were scattered they do This without a. Ay gaya ng damo as Luke 11:7-9 seems to indicate sa kalooban ng Diyos, at hindi kumukupas na! You would become his children as strangers who were scattered will one day be resurrected seems to?... You can do that anytime with our language chooser button ) what a. How did they do This without breaking a bone long ago and knew you would become his children ng ng... Seems to indicate as I am Holy '' as written in 1 Peter 1:16 you would his. Dear friends, God the Father chose you long ago and knew you would become his children in audio. Ng Diyos, at hindi kumukupas, na inilaan sa langit para sa inyo Asia,. `` be ye Holy as I am Holy '' as written in 1 Peter are. And Bithynia and scattered throughout Pontus, Galatia, Cappadocia, Asia Minor, and Bithynia kumukupas, na sa! As written in 1 Peter 3 Wives and Husbands Holy women of old made themselves beautiful Christ ’ hands!